Los Cenzontles travel to Veracruz, Mexico, to film Fandango, Searching for the White Monkey.